معرفي كارشناسان
      

نام و نام خانوادگی: مهدي زينالي
سمت: كارشناس امور اداري

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسي صنايع

شرح وظایف:

جمع آوري و تحليل آمار و اطلاعات بيمارستاني و تهيه گزارشهاي مورد نياز

نظارت بر تكميل سامانه هاي سپاس،آواب،بيماران نيازمند، رواني،...

انجام امور مربوط به كارگزيني پرسنل درمان

رابط آموزشي معاونت درمان

انباردار انبار مركزي معاونت درمان

شماره تماس داخلی 224 شماره تماس مستقیم:
33661108

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 17

       

نام و نام خانوادگی: بهنام قدمي
سمت: مسئول دفتر معاونت

مدرک تحصیلی: ديپلم

شرح وظایف:

پاسخگویی به تلفنهای دفتر معاونت

پاسخگویی به ارباب رجوع

هماهنگی و تنظیم جلسات معاونت

شماره تماس داخلی 281 شماره تماس مستقیم:
33664302

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- دفتر معاونت

      

نام و نام خانوادگی: زهرا اميدي
سمت: متصدي امور دفتري

مدرک تحصیلی: کارشناس مددکاری

شرح وظایف:

بایگانی مکاتبات اطلاعات براساس استاندارد های موجود
جمع آوری و طبقه بندی مکاتبات اداری معاونت درمان  

بازیابی اطلاعات در صورت لزوم جهت کارشناسان ، مسئولین و ارباب رجوع و سایر موارد

انجام امور دفتری کارگزینی و بایگانی پرونده های پرسنلی

جمع آوری، ثبت و ایندکس مکاتبات اداری

تفکیک، بایگانی و تشکیل پرونده

شماره تماس مستقیم:
33681160 داخلي 6

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف

      

نام و نام خانوادگی: مصطفی مافی
سمت: کارپرداز

مدرک تحصیلی: دیپلم

شرح وظایف:

تهیه و تامین درخواستهای خرید تائید شده

هماهنگی با پیمانکاران جهت امور محوله

تنظیم سند هزینه اجناس خریداری شده

هماهنگی با ادارات مختلف جهت انجام امور عمرانی، تعمیر تجهیزات ادارای و ...

شماره تماس مستقیم: 33661108 داخلي 224

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 17