معرفي كارشناس

       

نام و نام خانوادگی: الهام حاجي رفيعي
سمت: كارشناس روابط عمومي

مدرک تحصیلی: ليسانس

رشته تحصیلی: علوم آزمايشگاه

شرح وظایف:

تهیه و تنظیم اخبار و گزارش های حوزه معاونت، ارتباط با رسانه ها و هماهنگی برای هرگونه فعالیت رسانه ای در حوزه معاونت، انجام امور محوله از سوی معاونت یا مدیران اداره ها در رابطه با امور ارتباطی و روابط عمومي

شماره تماس داخلی 240 شماره تماس مستقیم: 33670042
آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 7