اداره نظارت بر درمان
                                            

 نظارت و اعتباربخشی مراکز بستری               نظارت بر مطب‌های سرپایی و دفاتر کار                     نظارت بر مراکز دندانپزشکی      
 
                                             
نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد                    واحد پیوند اعضا                                      صدور پروانه ها
                                                                                      
 
                                                                                                                         
         آمار و فناوری اطلاعات