صدور پروانه ها
       

نام و نام خانوادگی: فرخنده بابارحمتی
سمت: كارشناس صدور پروانه ها

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدارک پزشکی

شرح وظایف:

انجام امور مربوط به صدور موافقت اصولی مراکز و موسسات پزشکی و پیراپزشکی

انجام امور مربوط به صدور/ تمدیدپروانه های بهره برداری و مسئول فنی مراکز و موسسات پزشکی

پیگیری و برگزاری جلسات کمیسیون ماده 20

انجام بازدید در صورت لزوم

شماره تماس داخلی 243 شماره تماس مستقیم:
33681160 داخلی 1

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 1

     

نام و نام خانوادگی: مجید زارعی
سمت: متصدی صدور پروانه ها

مدرک تحصیلی: دیپلم

شرح وظایف:

انجام امور مربوط به گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و انتظامی متقاضیان
انجام امور مربوط به صدور مجوز مراکز سوء مصرف مواد

برگزاری جلسات کمیسیون ماده 20 و تنظیم صورتجلسات

شماره تماس داخلی 243 شماره تماس مستقیم:
33681160 داخلی 1

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 1
 


 


به اطلاع متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی می‌رساند امکان برقراری ارتباط مستقیم با مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق کانال ارتباطی به آدرس parvaneh@health.gov.ir فراهم می‌باشد.