اداره اقتصاد درمان
 

نام و نام خانوادگی مسئول

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

دکتر عبداله کشاورز

مسئول اداره اقتصاد درمان

متخصص طب سنتی

33664302


 
معرفی کارشناسان

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس طبقه و
شماره اتاق
فاطمه رستمی
گل محمدی
کارشناس اقتصاد درمان کارشناس ارشد
 اقتصاد سلامت
33686203
طبقه اول
شماره 17
روح اله کلهر کارشناس اقتصاد درمان دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 33661108 طبقه اول
شماره 16

 
پروانه امین سماک کارشناس بیمه و تعرفه کارشناس پرستاری 33661108
طبقه اول
شماره 18

شرح وظایف اداره اقتصاد درمان
 
  • تعیین وضعیت اقتصادی بیمارستانها با بررسی وضعیت هزینه و درآمد بیمارستانها.
  • ارزیابی فناوری های سلامت
  • بررسی امور بیمه ای و امور تعرفه ای
  • ارزیابی اقتصادی پروژه های درمانی
  • برگزاری دوره های آموزشی