اخبار اسلايدي
دوره بازآموزی مدیریت اثربخش در پرستاری برای چهارمین سال متوالی در معاونت درمان درحال برگزاری است

1398/9/16 شنبه

به منظور تربیت نیروی متخصص و جانشین پروری مدیران پرستاری، دوره بازآموزی مدیریت اثربخش در پرستاری برای چهارمین سال متوالی در معاونت درمان درحال برگزاری می باشد.

فاطمه تیموری، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن اشاره به اهمیت حضور فعال و پوياي پرستاران در اعتلاء‌ سطح جامعه سلامت؛ ايجاد جايگاه فعال مديريت پرستاري با رویکردهای نوین مدیریتی را در مراکز درمانی ضروري دانست.

مدیر پرستاری دانشگاه، در جریان برگزاری این دوره ها اظهار کرد: پرسنل پرستاري به عنوان بزرگترین کادر درمانی شاغل در بیمارستانها نقش بسيار مهمي در تحقق بخشيدن به اهداف تشخیصی درمانی بيمارستانها ايفا مي کنند، لذا موفقيت در مراقبت از بيمار، جلب رضايت مندي و اعتبار بيمارستانها، تا حد زيادي به كارآيي، اثربخشي، شايستگي و علاقه كاركنان پرستاري بستگي دارد. بنابراين بايد به نحو مناسب هدايت و رهبري شوند و اين وظيفه نیز بر عهده مديران پرستاري است.

تیموری مدیریت اثربخش را يك فاكتور اساسي در توانمندسازي پرستاران، پيشگيري از استرس شغلي، افزايش رضايت شغلي و حفظ پرستاران و ايجاد يك محيط ايمن و مطلوب هم براي بيماران و هم براي پرستاران برشمرد و اظهار کرد: مدیریت همه جانبه و کارآمد یک فرآیند پنج مرحله ای بوده و از برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی و کنترل تشکیل شده است که این مبانی در قالب سرفصلهای آموزشی به مدیران پرستاری ارائه می شود.

 
امتیاز دهی