اخبار مراکز تابعه
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت:

1396/7/19 چهارشنبه

شاخص ایمنی بیمارستانی در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی رعایت شده است
روز 17 مهر 1396 ایرج زاهدپور، مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در بازدید از اورژانس، بخش الحاقی و بخش های مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، گفت: با وجود قدمت بیش از سی و پنج ساله ساختمان این مرکز، اقدامات توسعه ای خوبی در آن انجام شده است.
به گفته این مقام مسؤول، نسبت به تعداد مراجعین، شاخص ایمنی غیرسازه ای و عملکردی بیمارستانی، در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، رعایت شده است. 
 
امتیاز دهی