تازه های علمی
آزمایشات تشخیص مولکولی کرونا ویروس برای مراجعین سرپایی به مراکز بهداشت نیز صورت می گیرد

1399/2/20 شنبه

پس از شیوع ویروس کرونا و لزوم شناسایی موارد مشکوک به ابتلا به کووید 19، آزمایش مولکولی این ویروس برای مراجعین به مراکز درمان سرپایی بهداشت نیز انجام می شود.

میرشمس الدین حسینی مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تایید این خبر گفت: به منظور تقویت بیماریابی و افزایش توان تشخیص موارد مشکوک به کرونا در بیماران سرپایی مراجعه کننده یا اعزام شده به مراکز بهداشتی و درمانی استان (مراکز 16 ساعته) از اردیبهشت ماه جاری آزمایش مولکولی کووید 19 برای این بیماران نیز انجام می شود.

به گفته حسینی تا پیش از این، آزمایش مولکولی تنها برای بیماران بستری در بیمارستانهای استان صورت می گرفت، اما با افزایش ظرفیتهای تشخیصی در دانشگاه و راه اندازی آزمایشگاه دوم تشخیص کووید 19 در مرکز تحقیقات میکروبشناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مبتلایان مشکوک سرپایی نیز مورد آزمایش مولکولی قرار میگیرند.

گفتنی است این آزمایش به تشخیص پزشک و پس از ثبت اطلاعات بیمار در سامانه های مرتبط با آن درخواست می شود و نمونه گیری از حلق و بینی بیمار سرپایی در مراکز 16 ساعته بهداشت و یا بخشهای بستری بیمارستانی انجام و برای تشخیص نهایی به آزمایشگاه مولکولی ارجاع میشود و نتیجه مثبت آن به منزله تشخیص قطعی بیماری است.

 
امتیاز دهی