معرفي كارشناسان
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره تماس
طبقه و شماره اتاق
مهدی زینالی
 
کارشناس آمار و
کارشناس اداری
33661108
طبقه اول- شماره 16
بهنام قدمی
متصدی امور دفتری
33664302
طبقه اول-دفتر معاونت
زهرا امیدی
متصدی امور دفتری
33678983
طبقه همکف-بایگانی 
   
شرح وظایف کارشناس آمار و اداری
  1. جمع آوری و تحلیل آمار
  2. انجام امور کارگزینی
  3. انجام امور مربوط به آموزش نیروی انسانی
  4. انجام امور مربوط به فناوری اطلاعات در حوزه بیمارستانی
شرح وظایف متصدی امور دفتری
  1. پاسخگویی به تلفنهای دفتر معاونت
  2. پاسخگویی به ارباب رجوع
  3. هماهنگی و تنظیم جلسات معاونت
  4. انجام امور دفتری کارگزینی و بایگانی پرونده های پرسنلی
  5. جمع آوری، ثبت و ایندکس مکاتبات اداری
  6. تفکیک، بایگانی و تشکیل پرونده