توریسم درمانی


تعریف: مدیریت ارایه مطلوب خدمات درمانی و بهداشتی به گردشگران خارجی از منظر بهروره ی اقتصادی که به منظور درمان و دیدار از جاذبه های دیدنی به کشوردیگری وارد می شوند .


مراکز توریسم درمانی در استان :

- بیمارستانهای خصوصی مهرگان – پاستور واقع در شهر قزوین و بیمارستان خیریه رحیمیان واقع در شهر الوند شامل: انواع جراحی ها و جراحی زیبایی، آندوسکوپی و قلب و بخش های ویژه (VIP)، سی سی یو و آی سی یو

- جراحی محدود  (مرکز جراحی چشم بینا ) واقع در شهر قزوین