اهداف معاونت درمان
                                                                                                   
                                                                                                                        
اهداف سال 92
اهداف سال 93
اهداف سال 94

اهداف سال 95
اهداف سال 96