معرفي پرسنل
       

نام و نام خانوادگی: مريم خوبروي پاك
سمت: متصدي امور دفتري- مسئول دفتر دبيرخانه

مدرک تحصیلی: ليسانس

رشته تحصیلی: الهيات و معارف اسلامي

شرح وظایف:

کنترل و نظارت بر کلیه مکاتبات درون و برون شبکه ای

کنترل  نحوه نظارت بر امور دبیرخانه شامل کار تایپ نامه ها ثبت و صدور نامه ها

پاسخگویی به مراجعین و تبادل نامه 

نظارت و تحول در امور نامه رسانی 

شماره تماس داخلی 222 شماره تماس مستقیم:
33662091

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 14

       

نام و نام خانوادگی: پروين عبداللهي
سمت: متصدي امور دفتري

مدرک تحصیلی: ديپلم

رشته تحصیلی: اقتصاد

شرح وظایف:

تایپ نامه های ارجاعی  و گواهی ها و سایر موارد

تبادل نامه ها از طریق شبکه وزارت

تایپ نامه های محرمانه

ثبت وصدور نامه ها

شماره تماس داخلی 222 شماره تماس مستقیم:
33662091

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 14