معرفي پرسنل

 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

طبقه و شماره اتاق

مریم خوبروی پاک

متصدی امور دفتری- مسئول دبیرخانه

33662091

طبقه اول-شماره 14

پروین عبدالهی

متصدی امور دفتری

33662091

طبقه اول-شماره 14
شرح وظایف دبیرخانه

1.        ثبت و صدور نامه ها در شبکه

2.        تحویل گرفتن نامه های رسیده

3.        پاسخگویی به مراجعین

4.        تایپ پیش نویس ها و جداول

5.        تایپ نامه های محرمانه

6.        ثبت نامه ها در شبکه وزارت بهداشت

7.         آماده سازی نامه های ارسالی جهت تحویل به نامه رسانی