معرفي كارشناس
 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

طبقه و شماره اتاق

الهام حاجی رفیعی

کارشناس

روابط عمومی

کارشناس علوم آزمایشگاه

33670042

اول

شماره 7


شرح وظایف روابط عمومی
 

  1. تهیه و تنظیم اخبار و گزارش های حوزه معاونت
  2. ارتباط با رسانه ها و هماهنگی برای هرگونه فعالیت رسانه ای در حوزه معاونت
  3. انجام امور محوله از سوی معاونت یا مدیران اداره ها در رابطه با امور ارتباطی و روابط عمومي