معرفي كارشناسان

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

الهام حاجی رفیعی

لیسانس علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه

7

33670042

الهام السادات شجاعی

لیسانس علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه

7

33670042