معرفي كارشناسان
   

نام و نام خانوادگی: الهام حاجي رفيعي
سمت: كارشناس مسئول امور آزمايشگاهها

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم آزمايشگاه

شرح وظایف:

نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص پزشکی استان

صدور و تمدید پروانه های تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

رسیدگی به شکایات مربوط به آزمایشگاههای پزشکی

روابط عمومی معاونت درمان

شماره تماس داخلی 240 شماره تماس مستقیم:
33670042

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 7

   

نام و نام خانوادگی: الهام السادات شجاعي
سمت: كارشناس امور آزمايشگاهها

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم آزمايشگاه

شرح وظایف:

نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص پزشکی استان

توزیع نیروهای طرحی علوم آزمایشگاهی

رسیدگی به شکایات مربوط به آزمایشگاههای پزشکی

شماره تماس داخلی 240 شماره تماس مستقیم:
33670042

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 7

   

نام و نام خانوادگی: امیر میرزایی
سمت: كارشناس امور آزمايشگاهها

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم آزمايشگاه

شرح وظایف:

نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص پزشکی استان
ساماندهی شبکه آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیردولتی
ارتقا سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

شماره تماس داخلی 231 شماره تماس مستقیم: 33670042
آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 8