محتوای صفحه داخلی


مفاهیم توریسم درمانی

توریسم درمانی (Medical Tourism) یا مسافرت درمانی و بنا به قولی گردشگری سـلامت، مسافرتی است به دیگر کشورها برای قرار گرفتن تحت عمل جراحـی، انـواع مراقبـت هـای پزشکی و دندانپزشکی، عمل های زیبایی و بهره مندی از عوامل سـلامتِ بخـش طبیعـی نظیـر چشمه های آب معدنی و ...
توریسم درمانی، صرفاً ارائه خدمات پزشکی نیست بلکـه بـر ایـن منطـق اسـتوار اسـت کـه معالجات پزشکی در کنار استراحت و فراغت و سیاحت ناشی از یک مـسافرت خـارجی مـی تواند به تسریع بهبود و سلامت افراد انسانی کمک نماید.

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 7277
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53567376 تعداد بازديد زيرپورتال: 1996703 اين زيرپورتال امروز: 1835 سایت در امروز: 49028 اين صفحه امروز: 2