ضرورت نیاز به توریسم درمانی

در جهان ترکیبی از عوامل متعدد موجب رشد صعودی گـرایش مـردم بـه مـسافرت هـای پزشـکی گردیـده اسـت کـه از جملـه آنها هزینـه بـالای زنـدگی در کـشورهای صـنعتی، آسـان شـدن مسافرت های بین المللی و اصلاح و بهبود سطح تکنولوژی و استاندارهای پزشکی در بسیاری از کشورهای جهان، قابل ذکرند. یک دلیل کشش به سوی مسافرت پزشکی، راحتی آن در مقایسه با کشورهای دیگـر اسـت. در برخی کشورها که سیستم خدمات درمانی عمومی متداول است، معمولاً زمان زیادی بـرای پاسخگویی به نیاز شهروندان صرف می شود و بیمـاران ناگزیرنـد مـدت طـولانی در انتظـار رسیدگی به وضعیتشان باشند، نظیر پیوند مفصل ران که در انگلستان و کانادا یک سال و یـا بیشتر باید در نوبت منتظر شد. لیکن در سنگاپور، تایلند، فیلیپین، یا بنگلـور هنـد یـک بیمـار می تواند یک روز پس از ورود تحت مراقبت و درمان قرار گیرد .از دلایلی که موجب می شود افراد با هدف درمان مـسافرت کننـد مـی تـوان به هزینـه پـایین مراقبت های پزشکی، جستجو برای یافتن یک پزشک متخصص و با تجربـه، کیفـت مناسـب خدمات درمانی، ایمنی و کوتاه تر بودن زمان انتظار برای درمـان اشاره نمود . یک پیوند دریچه قلب حدود 200 هزار دلار و حتی بیشتر ، در آمریکا هزینـه دارد در حـالی که در هندوستان و فیلیپین تنها 10 هزار دلار براورد می گردد .
همانطور که می دانید، کشور ما جاذبه های زیادی برای جذب گردشگر دارد. ایران با توجه به منابع و استعدادهای طبیعی و بهره مندی از شرایط مساعد آب و هوایی، از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان در ارتباط است. همسایه های ایران، ارمنستان ،آذربایجان و ترکمنستان در شمال و ترکیه و عراق در غرب، افغانستان و پاکستان در شرق می باشد. در واقع ایران پل ارتباطی بین سرزمین های خاور دور و دریای مدیترانه و اروپا را تشکیل می دهد.
بر پایه گزارش سازمانی جهانگردی ایران رتبه دهم باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را درجهان دارا می باشد. در عین حال، ایران توانایی های زیادی نیز در زمینه سلامت بدست آورده است. کیفیت خدمات سلامت ارائه شده در ایران، از بسیاری از  کشورهای منطقه بالاتر است و حتی در بعضی از موارد (همانند پیوند اعضاء، نازایی و...) در سطح بین المللی، حرف های زیادی برای گفتن دارد. از طرفی هزینه های خدمات ارائه شده، حتی در بخش غیر دولتی، بسیار پایین تر از کشورهای اروپایی، ترکیه و هند و حتی قابل رقابت با کشورهای موفق در صنعت گردشگری سلامت می باشد. لذا تمامی این موارد باعث ایجاد پتانسیل های لازم در کشورمان شده است تا به عنوان مقصد درمانی برای بسیاری از بیماران خارجی قرار بگیرد.