پرسشهاي متداول
ثبت نام برای داوطلبین اهدا عضو به چه صورت است؟
 • 1396/10/18 دوشنبه
  ثبت نام برای داوطلبین اهدا عضو به چه صورت است؟
آیا سن در صدور کارت اهدای عضو تاثیر دارد؟
 • 1396/10/18 دوشنبه
  آیا سن در صدور کارت اهدای عضو تاثیر دارد؟
پزشکان تعیین کننده مرگ مغزی که تکمیل کننده برگه مخصوص تأئید مرگ مغزی چه کسانی هستند؟
اگر پزشکان تیم اورژانس بدانند شما می توانید اهداکننده عضو باشید تلاش موثری برای حفظ جان شما نخواهند کرد؟
آیا برای بیماری که در لیست انتظار پیوند قرار می گیرد وضعیت اجتماعی –اقتصادی تعیین کننده تر از وضعیت طبی بیمار است؟
آیا اگر کارت اهدای عضو داشته باشید و یا در گواهینامه شما تمایل به اهدای عضو ثبت شده باشد حتماً جهت اهدای عضو شما اقدام خواهد شد؟
 آیا بیماری زمینه ای مانع اهدای عضو خواهد شد؟
 • 1396/10/18 دوشنبه
  آیا بیماری زمینه ای مانع اهدای عضو خواهد شد؟
آیا اگر رضایت به اهدای تنها برخی از اعضای بدن خویش داده باشم، همه اعضا و بافتهای بدن من برداشت خواهند شد؟
آیا اهدای عضو هزینه ای هم برای گیرندگان اعضا دارد؟
 • 1396/10/18 دوشنبه
  آیا اهدای عضو هزینه ای هم برای گیرندگان اعضا دارد؟
آیا پس از مرگ، هزینه های مربوط به بیمارستان بر خانواده متوفي تحمیل می گردد؟
آیا اگر قرار باشد اعضای فرد مرگ مغزی شده اهدا شود، سود خوبی به خانواده او خواهد رسید؟
 • 1396/10/18 دوشنبه
  آیا اگر قرار باشد اعضای فرد مرگ مغزی شده اهدا شود، سود خوبی به خانواده او خواهد رسید؟
آیا اهدای عضو، ظاهر فرد مرگ مغزی و طریقه به خاک سپردن وی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
 • 1396/10/18 دوشنبه
  آیا اهدای عضو، ظاهر فرد مرگ مغزی و طریقه به خاک سپردن وی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
آیا دین من اهدای عضو را تائید می کند؟