فارغ التحصیلان مشمول تعهدات قانونی
                                                                                                     آئین نامه ها