آدرس و شماره های تماس

آدرس :  قزوین – بلوار میر داماد ( غیاث آباد) – نبش خیابان مفتح – ساختمان شماره 2 ستاد

دانشگاه علوم پزشکی  قزوین- طبقه اول معاونت درمان 

نمابر : 33662090  028
کد پستی:53135-34148

ارتباط با ادارات و واحدهای تابعه

واحد طبقه شماره اتاق شماره تماس پست الکترونیک
معاون درمان –  مدیر درمان اول 1 و 2 33664302
33673214
treatment@qums.ac.ir
امور عمومی اول 3 33666402
33673214
treatment@qums.ac.ir
امور بیمارستانها اول 4،10 33676464 bimarestanha_darman@qums.ac.ir
تجهیزات پزشکی اول 5، 17 33668801
33686203
treatment@qums.ac.ir
دفتر پرستاری اول 11 و 12 33670043 treatment@qums.ac.ir
امور آزمایشگاه ها اول 7و9 33670042 treatment@qums.ac.ir
نظارت بر درمان همکف 2، 3، 4 و 5 33678983
33681160
nezaratdarman@qums.ac.ir
صدور پروانه ها همکف 6 33678983
33681160
treatment@qums.ac.ir
شورای پزشکی اول 13 33672780 treatment@qums.ac.ir
انبار اول 16 33661108 treatment@qums.ac.ir
امور مامایی اول 20 33686203 treatment@qums.ac.ir
اقتصاد درمان اول 16، 17، 18 33686203 treatment@qums.ac.ir
بیماران خاص اول 18 33661108 treatment@qums.ac.ir
تغذیه اول 18 33661108 treatment@qums.ac.ir
امور مالی اول 19 33672780 treatment@qums.ac.ir
روابط عمومی اول 7 33670042 treatment@qums.ac.ir
دبیرخانه اول 14 33662091 treatment@qums.ac.ir
آمار اول 16 33661108 treatment@qums.ac.ir
کارپردازی اول 16 33661108 treatment@qums.ac.ir
بایگانی همکف 1 33678983
33681160
treatment@qums.ac.ir