شرح وظايف اداره تجهيزات پزشكي
 • مدیریت خرید تجهیزات پزشکی
 •  کارشناسی اقتصادی تجهیزات پزشکی
 •  مدیریت انبار طبی و اسقاط تجهیزات پزشکی
 •  ارتباط با اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 •  تجهیز مراکز آموزشی درمانی و بخشهای جدیدالتاسیس
 •  ارزشیابی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی خصوصی و دولتی به همراه گروه ارزشیابی
 •  برگزاری دوره های آموزشی نگهداری و کاربری صحیح تجهیزات پزشکی
 •   مستند سازی و نگهداری آمار و اطلاعات تجهیزات پزشکی
 •  نظارت بر نگهداری  پیشگیرانه و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
 •  بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تابعه
 •  نظارت بر دوره های کارورزی دانشجویان مهندسی پزشکی دراستان
 •   نظارت بر  اجرای صحیح ضوابط تهیه و عرضه تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و دولتی و خصوصی و واحدهای صنفی
 •   نظارت بر اجرای طرح ثبت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی خصوصی ودولتی