ارتباط با مدیران
   نام و نام خانوادگی: دكتر علی اکبر کرمی
سمت: معاون درمان                              
پست الکترونیک:dr_karami@yahoo.com
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33664302-028
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول
 
  نام و نام خانوادگی: دكتر عبداله كشاورز
سمت: مدير درمان و رییس اداره اقتصاد درمان                         
پست الکترونیک: a.keshavarz@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33664302-028
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول
 
   نام و نام خانوادگی: نازيلا قاسمي كياني
سمت: رئیس اداره امور عمومی       
پست الکترونیک: n.ghasemi@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33673214-028 داخلي 238
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول
 
   نام و نام خانوادگی: رضا ربيعي
سمت: رئیس اداره تجهيزات پزشكي      
پست الکترونیک: r.rabiee@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33668801-028 داخلي 239
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول
 
   نام و نام خانوادگی: مير شمس الدين حسيني
سمت: مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمايشگاهها      
پست الکترونیک:  sh.hosseini@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33670042-028 داخلي 231
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2ستاد- طبقه اول
 
نام و نام خانوادگی: دكتر ابوالفضل ابراهیمی
سمت: رئیس اداره نظارت بر مراکز بستری و اعتباربخشي
پست الکترونیک: 
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33661108-028 
آدرس: قزوين-بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح،ساختمان شماره 2ستاد- طبقه اول
 
  نام و نام خانوادگی: دکتر حبیب اله شجاعی نژاد
سمت: رییس اداره نظارت بر مراکز سرپایی
پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی و مستقیم: 33681160-028
آدرس: قزوين-بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح،ساختمان  شماره 2ستاد- طبقه همکف
 
  نام و نام خانوادگی: دكتر زهرا رجبي
سمت: رئیس اداره امور بيماریها
پست الکترونیک: z.rajabi@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33676464-028 داخلي 233
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2ستاد- طبقه اول
 
  نام و نام خانوادگی: فاطمه تيموري
سمت: رئیس اداره پرستاري
پست الکترونیک: f.teimouri@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33670043-028 داخلي 242
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول
 
  نام و نام خانوادگی: سجاد بحري
سمت: رئیس اداره امور مالي
پست الکترونیک: 
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33672780-028 داخلي 227
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2ستاد- طبقه اول