معرفي كارشناسان اداره مديريت پرستاري
 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

وظائف کلی

شماره تماس

طبقه و شماره اتاق

الهه میرزازاده

متصدی جذب و توزیع نیروهای انسانی طرحی

دیپلم بهیاری

جذب و توزیع نیروهای انسانی مشمول طرح نیروی انسانی

انجام امور انتقالی نیروهای استخدامی

33670043

طبقه اول

شماره 11

زهرا طیبی

کارشناس امور پرستاری

کارشناس ارشد پرستاری

نظارت بر حوزه پرستاری
 

33670043

طبقه اول

شماره 11

سمیرا نظرپور

کارشناس امور پرستاری

کارشناس پرستای

نظارت بر حوزه پرستاری
کنترل عفونت 

33670043

طبقه اول

شماره 11

زهره افشار ونگینی

کارشناس امور پرستاری

کارشناس پرستاری

نظارت بر حوزه پرستاری،

رسیدگی به شکایات

33670043

طبقه اول

شماره 11