معرفي كارشناسان اداره مديريت پرستاري
    

نام و نام خانوادگی: الهه میرزازاده

سمت: متصدی جذب و توزیع نیروهای انسانی طرحی

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: بهیاری

شرح وظایف:

جذب و توزیع نیروهای انسانی مشمول طرح نیروی انسانی

انجام امور انتقالی نیروهای استخدامی

شماره تماس داخلی 230 شماره تماس مستقیم: 33670043

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول
    

نام و نام خانوادگی: زهره افشار ونگینی

سمت: کارشناس نظارت و ارزشیابی خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری

شرح وظایف:

نظارت و ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری

نظارت و ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری مراکز مراقبت در منزل

شماره تماس داخلی 230 شماره تماس مستقیم: 33670043

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول
     

نام و نام خانوادگی: سمیرا نظرپور

سمت: کارشناس نظارت و ارزشیابی خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری

شرح وظایف:

نظارت و ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری

نظارت و ارزیابی کمیته های کنترل عفونت

اعطای گواهی صلاحیت حرفه ای

شماره تماس داخلی 230 شماره تماس مستقیم: 33670043

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول
   

نام و نام خانوادگی: زهرا طیبی میانه

سمت: کارشناس نظارت و ارزشیابی خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه

شرح وظایف:

نظارت و ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری

نظارت و احصا شاخص های ملی مراقبت های پرستاری

برنامه همگانی، آموزش پرسنلی و واحدهای آموزش سلامت

شماره تماس داخلی 230 شماره تماس مستقیم: 33670043

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول