معرفي كارشناسان اداره پرستاري
    

نام و نام خانوادگی: الهه میرزازاده

سمت: متصدی جذب و توزیع نیروهای انسانی طرحی

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: بهیاری

شرح وظایف:

جذب و توزیع نیروهای انسانی مشمول طرح نیروی انسانی

انجام امور انتقالی نیروهای استخدامی

شماره تماس داخلی 230 شماره تماس مستقیم: 33670043

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 10
    

نام و نام خانوادگی: منیره درخشان مهر

سمت: کارشناس نظارت و ارزشیابی خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری 

شرح وظایف:

نظارت و ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری

نظارت و ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری مراکز مراقبت در منزل

شماره تماس داخلی 230 شماره تماس مستقیم: 33670043

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 10
     

نام و نام خانوادگی: سمیرا نظرپور

سمت: کارشناس نظارت و ارزشیابی خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری

شرح وظایف:

نظارت و ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری

نظارت و ارزیابی کمیته های کنترل عفونت

اعطای گواهی صلاحیت حرفه ای

شماره تماس داخلی 230 شماره تماس مستقیم: 33670043

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 10
   

نام و نام خانوادگی: مهناز صحراکاران

سمت: کارشناس نظارت و ارزشیابی خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: پرستاری

شرح وظایف:

نظارت و ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری

نظارت و احصا شاخص های ملی مراقبت های پرستاری

انجام امور ارتقا رتبه کادر پرستاری

شماره تماس داخلی 264 شماره تماس مستقیم: 33686203

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 15