معرفي پرسنل
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی وظائف کلی شماره تماس طبقه و شماره اتاق
خاطره بیگی کارشناس امور بیمارستانها کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی جذب و توزیع نیروهای تخصصی و توزیع نیروهای طرح یکماهه 33676464 طبقه اول
شماره 10
زهرا السادات مقتدوی کارشناس امور بیمارستانها کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سطح بندی خدمات بستری،‌ ارتقا ویزیت و مقیمی،ایمنی بیمار
کارشناس پورتال معاونت

 
33676464 طبقه اول
شماره 10