امور مامايي
                                                
برنامه سطح بندی خدمات مراقبت مادر و نوزاد                  بیمارستانهای دوستدار مادر                                 مراقبت آغوشی مادر و نوزاد 
                                            
بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم                         نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه                                   کنترل HIV و سلامت باروری
   

                                                            
 


     بیمارستانهای دوستدار کودک