برنامه های واحد مامايي
                                               
برنامه سطح بندی خدمات مراقبت مادر و نوزاد                  بیمارستانهای دوستدار مادر                                 مراقبت آغوشی مادر و نوزاد 
  


                                          
     بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم                         نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه                                   کنترل HIV و سلامت باروری                                                  

    بیمارستانهای دوستدار کودک                                         برنامه ترویج زایمان طبیعی                                       مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر