امور مامايي
                                                
برنامه سطح بندی خدمات مراقبت مادر و نوزاد                  بیمارستانهای دوستدار مادر                             مراقبت آغوشی مادر و نوزاد 
                                             
بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم                                        مرگ مادر                                                   مرگ 59-1 ماهه
   

 
                                          
     ثبت اطلاعات مادر و نوزاد                                               نظام مراقبت مرگ پریناتال