واحد پیوند اعضاء

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

طبقه و شماره اتاق

مجید بیگدلو

کارشناس پرستاری

33681160داخلی3

همکف شماره 4

کبری کریمیان

کارشناس مامایی

33681160داخلی 2

همکف شماره 2شرح وظایف واحد پیوند اعضاء پس از مرگ مغزی
1.        بررسی و جمع آوری اطلاعات مرگ مغزی بیمارستانها
2.        هماهنگی های لازم در خصوص مرگ مغزی های اطلاع داده شده به واحد شامل:تماس با پزشک معالج واطمینان از مرگ مغزی بیمار –درخواست از پزشک معالج جهت اطلاع به همراهان بیمار – اطلاع به کوردیناتور-هماهنگی با فرد گیرنده EEG- هماهنگی با فردگیرنده رضایت از خانواده بیمار و کسب رضایت از همراهان( در صورت عدم رضایت کار در این مرحله منتفی میشود)- تماس با پزشکان تایید کننده مرگ مغزی و پیگیری ویزیت بیمار توسط ایشان- هماهنگی با ICU- هماهنگی با فوریتها- هماهنگی با پزشکی قانونی- هماهنگی با واحد پیوند اعضای تهران- هماهنگی با دایره متوفیات- و سرد خانه- انجام اقدامات قانونی و پزشکی جهت اعزام فرد تا بازگرداندن جسد
3.        تقدیر و تشکر از خانواده های اهداکننده عضو و شرکت در مراسم ختم ایشان
4.        هماهنگی با خانواده های اهداکننده و افراد گیرنده جهت تهیه برنامه های صداو سیما و جراید جهت فرهنگ سازی
5.        صدور کارت اهدای عضو جهت داوطلبین
6.        تبلیغات در زمینه واحد پیوند اعضا و نحوه عضوگیری (اطلاع به رسانه ها موارد پیوند شده جهت تهیه گزارش)
7.        برگزاری همایش و باز آموزی برای افراد ذیربط
8.        هماهنگی و مکاتبات لازم با ادارات مربوطه (شهرداری- بیمه ها - بیمارستانها برای تسهیل مراحل تسویه حساب تا دفن کامل)
9.        ارائه آمار به وزارت متبوع و ارسال اصل وصیتنامه های صادرشده به بیمارستان مسیح دانشوری
10.     تهیه گزارش عملکرد و ارائه آمار به واحد آمار