شرح وظایف اداره نظارت

  • نظات بر حسن اجرا و اعمال ضوابط و مقرات تعیین شده توسط وزارت متبوع و تعرفه های مصوب  
  • بررسی نیازهای آموزشی و پژوهشی مرتبط  
  • شرکت درگروههای بازرسی و نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات در مراکز تشخیصی – درمانی دولتی و خصوصی در سطح استان
  • نظارت بر روند رسیدگی به شکایات از عملکرد مراکز تشخیصی – درمانی دولتی و خصوصی تا حصول نتیجه
  • بررسی چگونگی پراکندگی مراکز تشخیصی درمانی در استان و برآورد نیاز مناطق مختلف استان به خدمات گوناگون تخصصی 
  • بررسی و تحقیق در خصوص بهینه سازی روند درمان متناسب با شاخصهای دوره ای و بیماریهای منطقه ای   
  • تهیه و تنظیم پیامهای آموزشی و دستورالعملهای لازم  و ارسال آنها به مراکز تشخیصی – درمانی دولتی وخصوصی  
  • پیگیری و انجام امور مربوط به صدور و تمدید پروانه ها و برگزاری کمیسیون ماده 20 امور پزشکی استان
  • انجام امور مرتبط با پیوند اعضا پس از مرگ مغزی 
  • نظارت و بازرسی بر مراکز درمان سوء مصرف مواد