آئین نامه ها

صدور پروانه ها


آئین نامه های طب سنتی

·         دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات طب سنتی

·         آئین نامه تاسیس سلامتکده طب سنتی ایران

·         آئین نامه اجرایی طب مکمل

 


مراکز درمان سوء مصرف مواد