معرفي پرسنل آزمايشگاه مرجع
 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وظائف کلی

شماره تماس

اکرم اذعانی

کارشناس ارشد آزمایشگاه

سوپروایزر و انجام PCR نمونه‌های آنفولانزا

60-33362959

عفت السادات شجاعی

کارشناس ارشد آزمایشگاه

کارشناس ارشد بخش قارچ‌شناسی

60-33362959

سیده زینب فتاحی

کارشناس آزمایشگاه

استخراج نمونه‌های آنفولانزا

60-33362959

محمد مرادی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس بخش میکروب شناسی

60-33362959