معرفي پرسنل آزمايشگاه مرجع
    

نام و نام خانوادگی: اکرم اذعانی

سمت: کارشناس ارشد آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشکی

شرح وظایف:

انجام آزمایش های مولکولی آنفلوآنزا

انجام آزمایش های مولکولی عفونی

انجام امور مربوط به آزمایشهای غربالگری مادران باردار از نظر سندرم داون

ممیزی آزمایشگاههای استان

شماره تماس مستقیم: 60-33362959

آدرس: خیابان فردوسی طبقه فوقانی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بوعلی سینا- آزمایشگاه مرجع دانشگاه
    

نام و نام خانوادگی: عفت السادات شجاعی

سمت: سوپروایزر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: قارچ شناسی پزشکی

شرح وظایف:

انجام امور مربوط به بخش قارچ شناسی اعم از نمونه گیری و تشخیص مراجعین بخش قارچ شناسی

انجام امور مربوط به کنترل کیفی آب مقطر و ترازوی سایر مراکز استان

پی گیری سفارشات و امور مربوط به در خواستهای بخشهای مختلف آزمایشگاه

ممیزی آزمایشگاههای استان

شماره تماس مستقیم: 60-33362959

آدرس: خیابان فردوسی طبقه فوقانی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بوعلی سینا- آزمایشگاه مرجع دانشگاه
    

نام و نام خانوادگی: سیده زینب فتاحی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی

شرح وظایف:

استخراج نمونه های عفونی و آنفلوآنزا

مسئول برگزاری کلاسهای آموزشی

کنترل کیفی دستگاههای استریل مراکز

شماره تماس مستقیم: 60-33362959

آدرس: خیابان فردوسی طبقه فوقانی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بوعلی سینا- آزمایشگاه مرجع دانشگاه
    

نام و نام خانوادگی: محمد مرادی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی

شرح وظایف:

ممیز اداره امور آزمایشگاهها

استخراج نمونه های عفونی و آنفلوآنزا

انجام امور مربوط به بخش میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع

شماره تماس مستقیم: 60-33362959

آدرس: خیابان فردوسی طبقه فوقانی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بوعلی سینا- آزمایشگاه مرجع دانشگاه
    

نام و نام خانوادگی: الهام آقامحمدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

شرح وظایف:

متصدی امور پذیرش

نمونه گیری از بیماران

تحویل نمونه های ارسالی از سایر مراکز به آزمایشگاه مرجع

تهیه گواهی های افراد شرکت کننده در کارگاه های آزمایشگاه مرجع

شماره تماس مستقیم: 60-33362959

آدرس: خیابان فردوسی طبقه فوقانی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بوعلی سینا- آزمایشگاه مرجع دانشگاه