راهبرد مشارکت الکترونیکی

این دانشگاه کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... پیش از ابلاغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام نماید.

فرم ارائه پیشنهادات مردمی به خدمات شناسه دار دانشگاه :
 

  

سامانه نظام پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی :

  

نظرسنجی بخش نامه های داخلی نظرسنجی بخش نامه های استانی
  
راهبرد مشارکت معاونت درمان تالار گفتگو
سامانه های الکترونیکی دانشگاه لیست دفاتر پیشخوان استان