مراکز توریسم درمانی استان
با توجه به اینکه یکی از اجزای اصلی صنعت گردشگری سلامت، مراکز ارائه دهنده خدمات و بخصوص بیمارستان ها می باشند و نظر به اینکه بیشتر مراکز درمانی در کشور دارای فرآیند تعریف شده و مشخصی جهت پذیرش، ثبت و درمان بیماران بین الملل نبودند ساماندهی پذیرش و  ارائه خدمات درمانی با کیفیت و مطلوب به بیماران بین الملل در مراکز درمانی، از برنامه های مورد توجه معاونت درمان وزارت متبوع قرار گرفت. در این راستا اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تدوین آیین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل در موسسات پزشکی و ابلاغ آن به دانشگاه ها نمود. بر این اساس موسسات پزشکی که متقاضی پذیرش بیماران خارجی بودند ملزم به راه اندازی دپارتمان بیماران بین الملل (IPD) طبق آیین نامه مذکور شدند و مراکز درمانی (اعم از دولتی، خصوصی و عمومی) که فاقد دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل باشند امکان پذیرش و درمان این بیماران را غیر از موارد اورژانسی ندارند.
هم اکنون طبق ارزیابی های انجام شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همچنین ممیزی های انجام شده توسط ارزیابان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان های متقاضی در استان قزوین، تنها بیمارستان مهرگان حائز شرایط احراز صلاحیت جهت پذیرش بیماران خارجی و موفق به کسب مجوز فوق گردیده است.