نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse صفحه اصلی معاونت درمانصفحه اصلی معاونت درمان
چارت سازمانی
اهداف معاونت
عملکرد سالیانه
معرفی معاون و مدیر درمان
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
دبیرخانه
امور اداری
روابط عمومی
معرفی مسئول اداره امور عمومی
شرح وظایف اداره امور عمومی
مطالب کاربردی عمومی
آئین نامه ها
Collapse اداره تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
معرفی مسئول تجهيزات
شرح وظایف اداره تجهیزات پزشکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
مطالب کاربردی
معرفی کارشناسان
Collapse مدیریت امور آزمایشگاههامدیریت امور آزمایشگاهها
معرفی مدیر امور آزمایشگاهها
معرفی کارشناسان
شرح وظایف مدیریت امور آزمایشگاهها
آیین نامه ها و دستورالعملها
فرایندها
فرم ها و چك ليست ها
مطالب آموزشی
مسئول آزمایشگاه مرجع
پرسنل آزمایشگاه مرجع
شرح وظایف آزمایشگاه مرجع
اطلاعات آزمایشگاهها
فهرست آزمايشات آزمايشگاه مرجع
دستورالعملهاي آزمايشگاه مرجع
دستاوردهاي آزمايشگاه مرجع
Collapse اداره پرستاریاداره پرستاری
معرفی مدیریت پرستاری
کارشناسان اداره پرستاری
شرح وظایف اداره
Expand فرآیندهافرآیندها
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها و چک‌لیست‌ها
شاخص هاي پرستاري
Expand مطالب آموزشی پرستاریمطالب آموزشی پرستاری
سایت های علمی پرستاری مامایی
Collapse مدیریت امور بیماریهامدیریت امور بیماریها
معرفی مسئول اداره
معرفی کارشناسان
شرح وظايف اداره امور بيمارستانها
آئین نامه ها و دستورالعملها
Expand امور ماماییامور مامایی
Expand گروه تغذیه بالینیگروه تغذیه بالینی
Expand ایمنی بیمارایمنی بیمار
بیماریهاي خاص و غير واگير
توزیع نیروهای تخصصی
واحد آمار
مطالب آموزشی امور بیماریها
Collapse اداره نظارت بر درماناداره نظارت بر درمان
معرفی مسئول اداره
شرح وظایف اداره
فرآیندها
سایر آئین نامه ها
واحد پیوند اعضاء
نظارت بر مراکز سرپایی و دفاتر کار
نظارت بر مراکز دندانپزشکی
معرفی کارشناسان نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
صدور پروانه ها
آمار و فناوری اطلاعات
نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
Expand نظارت و اعتباربخشی مراکز بسترینظارت و اعتباربخشی مراکز بستری
واحد شورای پزشکی
Collapse اداره اقتصاد درماناداره اقتصاد درمان
تعرفه هاي تشخيصي درماني
اداره امور مالی
Collapse توریسم درمانیتوریسم درمانی
ضرورت نیاز به توریسم درمانی
مفاهیم توریسم درمانی
وضعیت فعلی توریسم درمانی
مراکز توریسم درمانی استان
آئین نامه های گردشگری سلامت
مطالب آموزشی
Collapse فرم هافرم ها
فرم های با قابلیت دانلود
Collapse خدمات الکترونیکیخدمات الکترونیکی
ثبت نام مشمولین طرح نیروی انسانی
Expand ارسال شکایات از مراکز تشخیصی درمانیارسال شکایات از مراکز تشخیصی درمانی
فرم پیشنهادات و انتقادات
فرم ارسال اطلاعات مراکز
ثبت اطلاعات پرسنل پرستاری استان
ثبت نام پزشکان متخصص متعهد خدمت
درخواست وقت ملاقات با مدیران
فرمهای بیمارستانها
نظرسنجی
ورود کاربران
Collapse سوالات متداولسوالات متداول
سوالات متداول آزمایشگاه
سوالات متداول بیماران خاص
ارتباط با مدیران
آلبوم تصاویر
مجموعه فرآیندهای مستند شده ارائه خدمات
نقشه سایت
اورژانس
دانشگاههای علوم پزشکی
دانشگاه‌های وزارت علوم
سازمانهای مرتبط
سوالات متداول نیروهای پرستاری و پیراپزشکی
سوالات متداول توزیع نیروهای تخصصی
سوالات متداول پيوند اعضا
تماس با ما
راهبرد مشارکت الکترونیکی