نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse صفحه اصلی معاونت درمانصفحه اصلی معاونت درمان
چارت سازمانی
اهداف معاونت
عملکرد سالیانه
معرفی معاون و مدیر درمان
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
دبیرخانه
امور اداری
روابط عمومی
معرفی مسئول اداره امور عمومی
شرح وظایف اداره امور عمومی
مطالب کاربردی عمومی
آئین نامه ها
Collapse اداره تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
معرفی مسئول تجهيزات
شرح وظایف اداره تجهیزات پزشکی
آئین نامه ها
مطالب کاربردی
معرفی پرسنل
Collapse مدیریت امور آزمایشگاههامدیریت امور آزمایشگاهها
معرفی مدیر امور آزمایشگاهها
معرفی پرسنل
شرح وظایف مدیریت امور آزمایشگاهها
آیین نامه ها
فرایندها
فرم ها و چك ليست ها
مطالب آموزشی
مسئول آزمایشگاه مرجع
پرسنل آزمایشگاه مرجع
شرح وظایف آزمایشگاه مرجع
اطلاعات آزمایشگاهها
فهرست آزمايشات آزمايشگاه مرجع
دستورالعملهاي آزمايشگاه مرجع
دستاوردهاي آزمايشگاه مرجع
Collapse  مدیریت پرستاری مدیریت پرستاری
معرفی مسئول
معرفی پرسنل
شرح وظایف اداره
Expand فرآیندهافرآیندها
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها و چک‌لیست‌ها
شاخص هاي پرستاري
Expand بانک اطلاعات پرستاریبانک اطلاعات پرستاری
سایت های علمی پرستاری مامایی
Collapse مدیریت امور بیماریهامدیریت امور بیماریها
معرفی مسئول اداره
معرفی پرسنل
شرح وظايف اداره امور بيمارستانها
آئین نامه ها
مطالب کاربردی
Expand امور ماماییامور مامایی
Expand گروه تغذیه بالینیگروه تغذیه بالینی
Expand ایمنی بیمارایمنی بیمار
بیماریهاي خاص و غيرواگير
Expand توزیع نیروهای تخصصیتوزیع نیروهای تخصصی
واحد آمار
Collapse اداره نظارت بر درماناداره نظارت بر درمان
معرفی مسئول اداره
شرح وظایف اداره
فرآیندها
آئین نامه ها
واحد پیوند اعضاء
نظارت بر مراکز سرپایی و دفاتر کار
نظارت بر مراکز دندانپزشکی
معرفی کارشناسان نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
صدور پروانه ها
آمار و فناوری اطلاعات
نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
Expand نظارت و اعتباربخشی مراکز بسترینظارت و اعتباربخشی مراکز بستری
واحد شورای پزشکی
اداره امور مالی
اداره امور بیمه، تعرفه و استاندارد
Collapse توریسم درمانیتوریسم درمانی
ضرورت نیاز به توریسم درمانی
مفاهیم توریسم درمانی
وضعیت فعلی توریسم درمانی
مراکز توریسم درمانی استان
آئین نامه های گردشگری سلامت
تعرفه هاي تشخيصي درماني
مطالب آموزشی
Collapse فرم هافرم ها
فرم های با قابلیت دانلود
Collapse خدمات الکترونیکیخدمات الکترونیکی
ثبت نام مشمولین طرح نیروی انسانی
ارسال شکایات از مراکز تشخیصی درمانی
پیگیری شکایات
فرم پیشنهادات و انتقادات
فرم ارسال اطلاعات مراکز
ثبت اطلاعات پرسنل پرستاری استان
ثبت نام نیروهای تخصصی متعهد خدمت
درخواست وقت ملاقات با مدیران
فرمهای بیمارستانها
نظرسنجی
ورود کاربران
Collapse سوالات متداولسوالات متداول
سوالات متداول توزیع نیروهای تخصصی
سوالات متداول نیروهای پرستاری و پیراپزشکی
سوالات متداول آزمایشگاه
سوالات متداول بیماران خاص
سوالات متداول پيوند اعضا
آدرس و شماره های تماس
ملاقات عمومی
آلبوم تصاویر
مجموعه فرآیندهای مستند شده ارائه خدمات
نقشه سایت
دانشگاههای علوم پزشکی
دانشگاه‌های وزارت علوم
پیوندهای استانی