نظارت بر مراکز سرپایی

    

نام و نام خانوادگی: كبري كريميان

سمت: كارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته تحصیلی: مامايي

شرح وظایف:

نظارت بر مطبها، دفاتر کار و موسسات پزشکی سرپایی، رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه درمان،  پیگیری و رسیدگی به تخلفات مرتبط با موسسات پزشکی غیر مجاز و افراد فاقد صلاحیت، صدور گواهی فعالیت پزشکان و پیراپزشکان

امور مربوط به پیوند اعضا، پاسخگویی به نامه های مردمی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 33681160 داخلي2

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 7
    

نام و نام خانوادگی: افروز مصطفي پور

سمت: كارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی:  كارشناسي

رشته تحصیلی: پرستاري

شرح وظایف:

نظارت بر مطبها، دفاتر کار و موسسات پزشکی سرپایی، بررسی، پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه درمان، صدور گواهی اشتغال پزشکان،اعلام مفقودی مهر پزشکان به نظام پزشکی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات مرتبط با موسسات پزشکی غیر مجاز و افراد فاقد صلاحیت، پاسخگویی به نامه های مردمی، برگزاری جلسات هفتگی تحول نظام سلامت

شماره تماس داخلی و مستقیم: 33681160 داخلي2

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 7