نظارت بر مراکز سرپایی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی وظائف کلی شماره تماس طبقه و شماره اتاق
دکتر میترا راجی دکترای پزشکی
نظارت بر درمانگاهها، مطب پزشکان و مراکز بستری
رسیدگی به تخلفات پزشکی و شکایات ارباب رجوع از مراکز درمانی
33681160
داخلی2
همکف شماره 2
کبری کریمیان کارشناس مامایی معاون واحد فراهم آوری اعضا پس از مرگ مغزی - کارشناس نظارت بر مطب ها و دفاتر کار
33681160
داخلی2
همکف شماره 2
افروز مصطفی پور کارشناس پرستاری نظارت بر مراکز سرپایی و بستری و دفاتر کار،
دبیر جلسات طرح تحول
33681160 داخلی 2 طبقه همکف
شماره 2
زهره صحرایی کارشناس ارشد فن‌آوری اطلاعات سلامت تولید، ثبت، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات
امور مربوط به نیروهای طرحی مرتبط
33681160 داخلی 2 طبقه همکف
شماره 2

 

شرح وظایف واحد نظارت بر مطب ها، درمانگاهها و دفاتر کار

 

1- نظارت بر درمانگاهها، مطب پزشکان عمومی و متخصص

2- پیگیری شکایات ارجاعی از ارباب رجوع یا واحدهای مختلف

3- صدور گواهی اشتغال پزشکان

4- اعلام مفقودی مهر پزشکان به نظام پزشکی

5- اعلام وضعیت مطب اعضای هیآت علمی به معاونت توسعه دانشگاه

6- تائید گواهی استعلاجی

7- تائید گواهی تندرستی متقاضیان استخدام  شورای پزشکی

8- بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص پراکندگی مراکز درمانی دولتی و خصوصی در سطح استان

9- آماده سازی پروندهای متخلفین و ارجاع آنها به مراجع ذیربط قانونی و قضایی

10- بررسی پرونده ها و اسناد تصادفات بیمارستانی  (ماده 92حوادث ترافیکی)