نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
       

نام و نام خانوادگی: مجید بیگدلو

سمت: کارشناس مسئول نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد استان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری

شرح وظایف:

بازرسی، نظارت و ارزشیابی مراکز درمان سوء مصرف مواد

برنامه ریزی فعالیت های آموزشی درمان اعتیاد

رسیدگی به شکایات مردم از مراکز درمان سوء مصرف مواد

بررسی روزانه سامانه کشوری آیداتیس و اخذ اطلاعات آماری و دارویی از سامانه

ارجاع بیماران از یک مرکز به مرکز دیگر جهت ادامه درمان با درخواست بیماران

بررسی نهایی آمار فصلی مراکز و بارگذاری در پرتال وزارت متبوع

بررسی درخواست مراکز در کمیته منطقه‌ای مراکز درمان با آگونیست و پیگیری مصوبات کمیته

صدور و تمدید مجوز آگونیست مراکز پس از تصویب در کمیته منطقه ای

شماره تماس داخلی 245 شماره تماس مستقیم: 33681160 داخلی 3  

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 5
    

نام و نام خانوادگی: ابراهیم سلمانی

سمت: کارشناس نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد استان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری

شرح وظایف:

بازرسی، نظارت و ارزشیابی مراکز درمان سوء مصرف مواد

برنامه ریزی فعالیت های آموزشی درمان اعتیاد

رسیدگی به شکایات مردم از مراکز درمان سوء مصرف مواد

بررسی روزانه سامانه کشوری آیداتیس و اخذ اطلاعات آماری و دارویی از سامانه

ارجاع بیماران از یک مرکز به مرکز دیگر جهت ادامه درمان با درخواست بیماران

شماره تماس داخلی 245 شماره تماس مستقیم: 33681160 داخلی 3  

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 5
    

نام و نام خانوادگی: پگاه حسن پور

سمت: کارشناس نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد استان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: روانشناسی

شرح وظایف:

بازرسی، نظارت و ارزشیابی مراکز درمان سوء مصرف مواد

برنامه ریزی فعالیت های آموزشی درمان اعتیاد

رسیدگی به شکایات مردم از مراکز درمان سوء مصرف مواد

بررسی روزانه سامانه کشوری آیداتیس و اخذ اطلاعات آماری و دارویی از سامانه

ارجاع بیماران از یک مرکز به مرکز دیگر جهت ادامه درمان با درخواست بیماران

ثبت و تطبیق پرسنل شاغل در مراکز با شناسنامه مرکز

اخذ آمار فصلی از مراکز و بارگذاری در پرتال وزارت متبوع

شماره تماس داخلی 245 شماره تماس مستقیم: 33681160 داخلی 3  

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 4
    

نام و نام خانوادگی: علی چگینی

سمت: کارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: پزشکی عمومی

شرح وظایف:

بازرسی، نظارت و ارزشیابی مراکز درمان سوء مصرف مواد

شرکت در کمیسیون  های مربوطه

پیگیری امور مرتبط با بیماران مرگ مغزی جهت اهداء عضو (مسئول واحد پیوند اعضاء)

رسیدگی به امور مرتبط با توسعه مشارکتهای مردمی و کمیته فرهنگی و پیشگیری استان

شماره تماس داخلی 285 شماره تماس مستقیم: 33681160 داخلی 7  

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 6
    

نام و نام خانوادگی: علی قنبری نیکو

سمت: كارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شرح وظایف:

بازدیدهای ادواری و اعتباربخشي بيمارستانها، رسيدگي به شكايات، گزارشات ستاد هدايت
دبیر کمیته تخصصی درمان و حمایت های اجتماعی استان

دبیر کمیته نظارت استانی بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب استان

عضو کمیته آگونیست

عضو گروه بازدید مشترک استانی از مراکز MMT
دبیر کمیته انطباق و اخلاق بالینی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 33681160 داخلي 3

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 5