صدور پروانه ها
 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وظایف کلی

شماره تماس

طبقه و شماره اتاق

ابوالفضل بهرامی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس صدور پروانه ها

33681160
داخلی1

6

مجید زارعی

دیپلم

صدور پروانه ها

33681160
داخلی1

6
 


شرح وظایف واحد صدور پروانه ها

 

  • انجام امور مربوط به صدور موافقت اصولی مراکز و موسسات پزشکی و پیراپزشکی
  • انجام امور مربوط به صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی مراکز و موسسات پزشکی و پیراپزشکی
  • انجام امور مربوط به تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی توسط سایت معاونت درمان وزارت بهداشت
  • پیگیری و برگزاری جلسات کمیسیون ماده 20
  •  انجام بازدید در صورت لزوم


به اطلاع متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی می‌رساند امکان برقراری ارتباط مستقیم با مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از طریق کانال ارتباطی به آدرس parvaneh@health.gov.ir فراهم می‌باشد.