بایگانی و آمار

 
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
شماره تماس
طبقه و شماره اتاق
ناهید کردنژاد
کارشناس مدارک پزشکی
 33681160داخلی7
1

 

شرح وظایف واحد آمار و بایگانی

  • بایگانی مکاتبات اطلاعات براساس استاندارد های موجود
  • جمع آوری و دریافت مکاتبات اداری معاونت درمان،  
  • بازیابی اطلاعات در صورت لزوم جهت کارشناسان ، مسئولین و ارباب رجوع و سایر موارد
  • فعالیت های مربوط به واحد مدیریت کیفیت و بهبود فرآیند نظارت بر درمان ( ایزو)
  • فعالیتهای آماری واحد نظارت بر درمان
  • ارزشیابی واحد مدارک پزشکی بیمارستان بر اساس استاندار های موجود بصورت سالانه با واحد امور بیمارستانها و اقدامات لازم جهت ارتقا کمی و کیفی واحد مذکور در سطح استان