آمار و فناوری اطلاعات
     

نام و نام خانوادگی: ناهید کردنژاد
سمت: كارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: ليسانس

رشته تحصیلی: مدارک پزشکی

شرح وظایف:

مدیریت اطلاعات آماری اداره نظارت بر درمان

فعالیت های مربوط به واحد مدیریت کیفیت و بهبود فرآیند نظارت بر درمان ( ایزو)

ارزشیابی واحد مدارک پزشکی بیمارستان بر اساس استانداردهای موجود

شماره تماس مستقیم:
33681160 داخلی 6

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف

     

نام و نام خانوادگی: زهره صحرايي
سمت: كارشناس فناوری اطلاعات سلامت

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد

رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات سلامت

شرح وظایف:

انجام اقدامات کارشناسی جهت تولید، ثبت، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات

پیگیری، جمع آوری و ساماندهی اطلاعات و آمار سرپایی پزشکان و دندانپزشکان

تهیه و تنظیم گزارشهای آماری تخصصی به صورت ادواری

شماره تماس داخلی و مستقیم:
33681160 داخلي2

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف