پرسشهاي متداول صدور پروانه ها
آدرس سامانه صدور پروانه ها چیست؟
چه اشخاصی می توانند موسس مراکز باشند؟
در یک موسسه حقیقی چند نفر می توانند عضو باشند؟
 • 1397/3/1 سه‌شنبه
  در یک موسسه حقیقی چند نفر می توانند عضو باشند؟
هر فرد چند مرکز / موسسه می تواند در هر شهر داشته باشد؟
متراژ یک موسسه/ مرکز چند مترمربع می باشد؟
کدام موسسات شامل سطح بندی می باشند؟
 • 1397/3/1 سه‌شنبه
  کدام موسسات شامل سطح بندی می باشند؟
چگونه می توان به آیین نامه تاسیس یک موسسه دسترسی پیدا کرد؟
مدت زمان دریافت مجوزها چند ماه می باشد؟
 • 1397/3/1 سه‌شنبه
  مدت زمان دریافت مجوزها چند ماه می باشد؟
پروانه بهره برداری موسسات چندسال اعتبار دارد؟
از چه زمانی می توان درخواست تمدید پروانه را در سامانه ارسال کرد؟
برای اصلاحات باید چه اقدامی انجام داد؟
 • 1398/10/22 يكشنبه
  برای اصلاحات باید چه اقدامی انجام داد؟
اصلاحات پروانه شامل چه مواردی می شود؟
درچه مواردی پروانه ابطال می گردد؟
 • 1398/10/22 يكشنبه
  درچه مواردی پروانه ابطال می گردد؟
چگونه می توان از زمان لغو موافقت اصولی اطلاع پیدا کرد؟
 • 1398/10/22 يكشنبه
  چگونه می توان از زمان لغو موافقت اصولی اطلاع پیدا کرد؟