دانشگاههای علوم پزشکی
  

اراک

www.arakmu.ac.ir

اردبیل

www.arums.ac.ir

البرز

www.abzums.ac.ir

ارومیه

www.umsu.ac.ir

اصفهان

www.mui.ac.ir

اهواز

www.ajums.ac.ir

ایران

www.iums.ac.ir

ایلام

www.medilam.ac.ir

بابل

www.mubabol.ac.ir

بندرعباس

www.hums.ac.ir

بوشهر

www.bpums.ac.ir

بیرجند

www.bums.ac.ir

تبریز

www.tbzmed.ac.ir

تهران

www.tums.ac.ir

جهرم

www.jums.ac.ir

رفسنجان

www.rums.ac.ir

زابل

www.zbmu.ac.ir

زاهدان

www.zaums.ac.ir

زنجان

www.zums.ac.ir

سبزوار

www.medsab.ac.ir

سمنان

www.sem-ums.ac.ir

شاهرود

www.shmu.ac.ir

شهرکرد

www.skums.ac.ir

شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

شیراز

www.sums.ac.ir

فسا

www.fums.ac.ir

قم

www.muq.ac.ir

کاشان

www.kaums.ac.ir

کردستان

www.muk.ac.ir

کرمان

www.kmu.ac.ir

کرمانشاه

www.kums.ac.ir

گلستان

www.goums.ac.ir

گناباد

www.gmu.ac.ir

گیلان

www.gums.ac.ir

لرستان

www.lums.ac.ir

مازندران

www.mazums.ac.ir

مشهد

www.mums.ac.ir

مرکز آموزش عالی وارستگان

www.varastegan.ac.ir

هرمزگان

www.hums.ac.ir

همدان

www.umsha.ac.ir

یاسوج

www.yums.ac.ir

یزد

www.ssu.ac.ir