مركز آموزشي درماني 22 بهمن
مدیر پرستاری:
فاطمه طالبی

​سوپروایز کنترل عفونت:
مریم محمدی

سوپروایزهای بالینی:

مریم محمدی
اعظم حسینی
فاطمه لشگری
زهرا اکبری
رویا فرهمند

سوپروایزر آموزشی:
پریسا بابایی

سرپرستاران:
فرامرز کلهر
هاجر حمدالله زاده
ناصر حاجی آقایی