ثبت اطلاعات پرسنل پرستاری

لطفاً فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی
کد ملی
تاریخ تولد
دانشگاه محل تحصیل
سال ورود به دانشگاه
سال فراغت از تحصیل
مدرک تحصیلی
گرایش تحصیلی در مقطع ارشد پرستاری
گرایش تحصیلی در مقطع دکتری
معدل آخرین مدرک تحصیلی
تاریخ شروع به کار (روز/ماه/سال)
سابقه کار (روز/ماه/سال)
محل ردیف سازمانی