پرسشهاي متداول
خدمات مورد تعهد در کدام رشته‌ها 20 در صد کاهش یافته است؟
خدمات مورد تعهد در کدام رشته‌ها به صورت اختیاری می‌باشند؟
آیا پزشکان متعهد خدمت قبل از شروع دوره طرح مجاز در دخالت در امور درمان می‌باشند؟
شرایط صدور پروانه مطب جهت پزشکان متعهد خدمت غیر هیات علمی با سهمیه مازاد مناطق محروم به چه صورت می‌باشد؟
کدامیک از شهرستان های استان مشمول طرح ماندگاری می باشد؟
آیا جابه جایی محل خدمت در داخل استان در دوره تعهدات امکان پذیر می باشد؟
 • 1394/10/19 شنبه
  آیا جابه جایی محل خدمت در داخل استان در دوره تعهدات امکان پذیر می باشد؟
آیا غیبت متخصصین ضریب کا در حین تعهدات به میزان تعهدات در انتها اضافه خواهد شد؟
متخصصین ضریب کا چه مدت زمان دارند تا دوره تعهدات را آغاز کنند؟
مدت تعهدات پزشکان ضریب کا چگونه محاسبه می شود؟
 • 1394/10/19 شنبه
  مدت تعهدات پزشکان ضریب کا چگونه محاسبه می شود؟
درخواست تمام وقتی متخصصین ضریب کا به چه صورت اقدام می گردد؟
آیا قبل از شروع به کار در بیمارستان محل خدمت می توان مبلغ ودیعه مسکن را درخواست نمود؟
درخواست نیروهای ضریب کا به وزارت متبوع در چه زمانی انجام می گیرد؟
آیا پزشکان ضریب کا مشمول دریافت فوق العاده محرومیت از مطب می باشند؟
جهت درخواست ودیعه مسکن چگونه باید اقدام نمود؟
 • 1394/10/19 شنبه
  جهت درخواست ودیعه مسکن چگونه باید اقدام نمود؟
مدارک لازم برای شروع به کار نیروهای ضریب کا چیست؟
در حال حاضر وضعیت مقیمی پزشکان به چه صورت می باشد؟
 • 1393/7/9 چهارشنبه
  در حال حاضر وضعیت مقیمی پزشکان به چه صورت می باشد؟
تقسیم نیروها و انتخاب محل خدمت بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟
 • 1393/7/9 چهارشنبه
  تقسیم نیروها و انتخاب محل خدمت بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟
نحوه حضور و فعالیت پزشکان متعهدخدمت چگونه می باشد؟
 • 1393/7/9 چهارشنبه
  نحوه حضور و فعالیت پزشکان متعهدخدمت چگونه می باشد؟
آیا با فعالیت در بخش خصوصی متعهدین خدمت موافقت می گردد؟
 • 1393/7/9 چهارشنبه
  آیا با فعالیت در بخش خصوصی متعهدین خدمت موافقت می گردد؟
تسهیلات مسکن دانشگاه به چه صورت می باشد؟
 • 1393/7/9 چهارشنبه
  تسهیلات مسکن دانشگاه به چه صورت می باشد؟