نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
                                                    
                                                  واحد نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
 

معرفی کارشناسان و شرح وظایف

شرح وظایف مسئول فنی «واحد درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست»به همراه نامه ابلاغی به مراکز درمان سوء مصرف مواد
چک لیست نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
دستورالعمل ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه
پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون

نقش مددکار اجتماعی در بازپروری معتادین

تعرفه خدمات درمان اعتیاد سال 94
دستورالعمل ثبت و پیگیری موارد مسمومیت با سرب
- بخشنامه سامانه ثبت اطلاعات مراكز درمان سوء مصرف مواد ايران (آيداتيس) فرم ها: