نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
                                                    
                                                     واحد نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
 

معرفی کارشناسان و شرح وظایف

شرح وظایف مسئول فنی «واحد درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست»به همراه نامه ابلاغی به مراکز درمان سوء مصرف مواد
چک لیست نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
دستورالعمل ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه
پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون سال 1393

نقش مددکار اجتماعی در بازپروری معتادین

تعرفه خدمات درمان اعتیاد سال 94
دستورالعمل ثبت و پیگیری موارد مسمومیت با سرب
بخشنامه سامانه ثبت اطلاعات مراكز درمان سوء مصرف مواد ايران (آيداتيس) 

- آيين نامه اجرايي موقت راه اندازي درمان جايگزين با تنتور اپيوم
- پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

- آیین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد

-
آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های موضوع ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر


فرم ها: