معرفی مدیر امور آزمایشگاهها
        نام و نام خانوادگی: مير شمس الدين حسيني
سمت: مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمايشگاهها     
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: علوم آزمايشگاهي
پست الکترونیک:  sh.hosseini@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33670042-028 داخلي 231
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 8