معرفي پرسنل

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

وظائف کلی

شماره تماس

طبقه و شماره اتاق

الهام جوادی

کارشناس تجهیزات پزشکی

کارشناسی مهندسی پزشکی

نظارت بر واحدهای صنفی

نظارت بر مراکز درمانی

برگزاری دوره های آموزشی

33686203

طبقه اول

شماره 17

علی پیوندچی

کارشناس تجهیزات پزشکی

مهندسی پزشکی(بیومکانیک)+مهندسی مکانیک(طراحی جامدات)

کارشناسی تجهیزات پزشکی+

کارپردازی تجهیزات پزشکی

33686203

 

طبقه اول

شماره 17