معرفی کارشناسان
      

نام و نام خانوادگی: الهام جوادی
سمت:  کارشناس تجهیزات پزشکی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
شرح وظایف:

کارشناسی خرید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
نظارت بر استانداردهای تجهیزات پزشکی مراکز تابعه
برگزاری دوره های آموزشی تجهیزات پزشکی
شماره تماس داخلی 264 شماره تماس مستقیم: 33686203
آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 15

     

نام و نام خانوادگی: علی پیوندچی
سمت:  کارشناس تجهیزات پزشکی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی+مهندسی مکانیک(طراحی جامدات)
شرح وظایف:

کارشناسی خرید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
نظارت بر استانداردهای تجهیزات پزشکی مراکز تابعه
برگزاری دوره های آموزشی تجهیزات پزشکی
شماره تماس داخلی 264 شماره تماس مستقیم: 33686203
آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 15