دانشگاه‌های وزارت علوم

دانشگاه اراک

www.araku.ac.ir

دانشگاه ارومیه

www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا(س)

www.alzahra.ac.ir

دانشگاه ایلام

www.ilam.ac.ir

دانشگاه بجنورد

www.ub.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا

www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند

www.birjand.ac.ir

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir

دانشگاه پیام نور

www.pnu.ac.ir

دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

www.azaruniv.edu

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

دانشگاه تفرش

www.taut.ac.ir

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

دانشگاه جامع علمی- کاربردی

www.uast.ac.ir

دانشگاه خلیج فارس

www.pgu.ac.ir

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

www.cmu.ac.ir

دانشگاه رازی

www.razi.ac.ir

دانشگاه زابل

www.uoz.ac.ir

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir

دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید باهنر کرمان

www.uk.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

www.cua.ac.ir

دانشگاه شیراز

www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی بابل

www.Nit.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی سهند

www.sut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

www.shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir

دانشگاه علوم پایه دامغان

www.dubs.ac.ir

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

www.khumsf.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

www.gau.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir

دانشگاه قم

www.qom.ac.ir

دانشگاهکاشان

www.kashanu.ac.ir

دانشگاه کردستان

www.uok.ac.ir

دانشگاه گیلان

www.guilan.ac.ir

دانشگاه لرستان

www.lu.ac.ir

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

دانشگاه محقق اردبیلی

www.uma.ac.ir

دانشگاه ملایر

www.malayeru.ac.ir

دانشگاه هرمزگان

www.hormozgan.ac.ir

دانشگاه هنر

www.art.ac.ir

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

www.tabriziau.ac.ir

دانشگاه هنراصفهان

www.aui.ac.ir

دانشگاه یاسوج

www.yu.ac.ir

دانشگاه صنعتی بابل

www.Nit.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبایی

www.atu.ac.ir

دانشگاه یزد

www.yazduni.ac.ir

مجتمع آموزش عالی جندی شاپور

www.jus.ac.ir

مجتمع آموزش عالی مراغه

www.mhec.ac.ir

دانشکده علوم اقتصادی

www.sea.ac.ir

دانشگاه امام صادق(ع)

isu.ac.ir

دانشگاه صنعتی ارومیه

www.uut.ac.ir

دانشگاه صنعتی همدان

www.hut.ac.ir

دانشگاه مراغه

www.mhec.ac.ir