پرسشهاي متداول
چه کسانی می توانند متقاضی تأسیس آزمایشگاه باشند؟
  • 1395/4/24 پنجشنبه
    چه کسانی می توانند متقاضی تأسیس آزمایشگاه باشند؟
مراحل تأسیس آزمایشگاه چگونه است؟
  • 1395/4/24 پنجشنبه
    مراحل تأسیس آزمایشگاه چگونه است؟
حداقل متراژ یک آزمایشگاه تشخیص پزشکی چند متر است؟
مسئول فنی موقت تا چند ماه می‏تواند در آزمایشگاه حضور داشته باشد؟
آیا در قزوین آزمایشگاه ژنتیک وجود دارد؟
  • 1395/4/24 پنجشنبه
    آیا در قزوین آزمایشگاه ژنتیک وجود دارد؟
در صورت شکایت از نحوه خدمات یک آزمایشگاه با چه شماره ‏ای تماس گرفته شود؟
نحوه ثبت نام نیروهای طرحی علوم آزمایشگاهی به چه صورت است؟
تمدید طرح علوم آزمایشگاهی به چه صورت است و مشمول چه کسانی می‏شود؟