نظارت و اعتباربخشی مراکز بستری
   

نام و نام خانوادگی: ناهید ملک نیازی

سمت: كارشناس اعتباربخشی و نظارت بر مراکز بستری

مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته تحصیلی: پرستاری

شرح وظایف:

هماهنگی امور مرتبط با اعتبار بخشی و شرکت در اعتباربخشی بیمارستان‌های استان

رسیدگی به شکایت و گزارش‌های ستاد هدایت از مراکز درمانی

بازدید‌های نظارتی از بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود استان

دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 33681160 داخلي 5

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 2
    

نام و نام خانوادگی: سهیلا غلامی

سمت: كارشناس اعتباربخشی و نظارت بر مراکز بستری

مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شرح وظایف:

شرکت در اعتباربخشی بیمارستان‌های استان

رسیدگی به شکایت و گزارش‌های ستاد هدایت از مراکز درمانی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 33681160 داخلي 2

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 7