استانداردها و راهنماهای بالینی
استانداردهای پزشکی خواب، سنجش تراکم استخوان و تزریق سورفاکتانت
استانداردهای سزارین، هیسترکتومی و آزمون بدون استرس جنین
استاندارد بازتوانی قلبی عروقی 
استاندارد خدمت گروههای گوارش، دهان و دندان و بیهوشی

استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی و ضوابط اجرایی خدمات گروه تخصصی قلب و عروق
استانداردهای کاتاراکت و تزریق آواستین
استانداردهای گروه ریه
استانداردهای تجویز داروهای سرطان استانداردهای سونوگرافی حاملگی