استانداردها و راهنماهای بالینی
استاندارد های قلب و عروق
استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی
استانداردهای سی تی آنژیوگرافی
استانداردهای آنژیوپلاستی
استانداردهای گروه کودکان و نوزادان
استانداردهای گروه دهان و دندان 
استانداردهای گروه گوارش
استانداردهای گروه زنان، بارداری و زایمان    استاندارد خدمت آمنیوسنتز و کوردوسنتز  استاندارد خدمت پلویک فلور  زنان   استانداردهای کاتاراکت و تزریق آواستین   استانداردهای خدمت موکوپلی   راهنمای تجویز گروه طب هوا ، فضا و زیر سطحی استانداردهای سرطان و تجویز داروهای ضد سرطان
 استانداردهای گروه پزشکی هسته ای استانداردهای بیهوشی  استانداردهای گروه ریه
استانداردهای پزشکی خواب
استانداردهای غدد
استانداردهای مغز و اعصاب
استانداردهای بیماری MS   استانداردهای دارو  استانداردهای تزریق خون استانداردهای مسمومیت استانداردهای متفرقه